Egzamin B2

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Egzamin centralny B2

Zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego na studiach pierwszego stopnia realizowany jest lektorat języka obcego sprofilowany zawodowo, zakończony egzaminem końcowym na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ESOKJ. Egzamin ten  składa się z części pisemnej oraz z części ustnej.

I. Egzamin pisemny i ustny oraz kryteria oceny

Część pisemna złożona jest z modułów sprawdzających:
- znajomość języka ogólnego
- znajomość języka specjalizacji
Dla studentów studiów stacjonarnych warunkiem zaliczenia części pisemnej jest uzyskanie minimum 51% wszystkich możliwych punktów (z zaokrągleniem do liczb całkowitych).

Część ustna obejmuje prezentację specjalistycznego tematu wybranego przez studenta oraz rozmowę zdającego z egzaminatorami.
Przy ocenie części ustnej uwzględnia się następujące kryteria:
- poprawność gramatyczno-leksykalna
- spójność i płynność wypowiedzi
- komunikatywność
Warunkiem zaliczenia egzaminu ustnego jest uzyskanie z niego minimum 51% wszystkich możliwych punktów (z zaokrągleniem do liczb całkowitych).

Dla studentów studiów niestacjonarnych warunkiem zaliczenia całości egzaminu jest uzyskanie 51% wszystkich możliwych punktów z obydwu części egzaminu (z zaokrągleniem do liczb całkowitych).

Przy ustalaniu oceny z egzaminu uwzględniane są następujące kryteria punktowe:

niedostateczny                 0-50%
dostateczny                    51-67%
dostateczny plus            68-78%
dobry                               79-85%
dobry plus                       86-90%
bardzo dobry                   91-100%

wszystkich możliwych do uzyskania punktów.

II. Terminy egzaminów

1. Dla studentów studiów stacjonarnych kończących lektorat języka obcego w semestrze letnim terminy egzaminu pisemnego z języka obcego przypadają:

termin pierwszy - pierwszy dzień sesji letniej. Jeśli pierwszym dniem sesji jest sobota, egzamin odbywa się w poniedziałek,
termin drugi - pierwszy dzień sesji poprawkowej,
termin trzeci - ostatni tydzień września.

2. Dla studentów studiów stacjonarnych kończących lektorat języka obcego w semestrze zimowym terminy egzaminu pisemnego z języka obcego przypadają:

termin pierwszy - pierwszy dzień sesji zimowej. Jeśli pierwszym dniem sesji jest sobota, egzamin odbywa się w poniedziałek,
drugi - pierwszy dzień sesji letniej. Jeśli pierwszym dniem sesji jest sobota, egzamin odbywa się w poniedziałek,
termin trzeci - pierwszy dzień sesji poprawkowej (wrześniowej).

3. Dla studentów studiów niestacjonarnych egzamin odbywa się w terminach ustalonych ze studentami.

4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą dziekana możliwe jest przesunięcie terminu egzaminu pisemnego na termin późniejszy, niż wskazany w pkt. 1 i 2, lecz nie więcej niż o 7 dni.

5. Terminy egzaminu ustnego ustalane są dla studentów danego kierunku.

III. Procedury egzaminacyjne

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące przebiegu egzaminów zawarte są w zakładce „Procedury egzaminacyjne”.

IV. Powtarzanie egzaminu z języka obcego

Student, który nie zdał egzaminu z języka obcego (trzy terminy), ma prawo przystąpić do zdawania egzaminu ponownie, na zasadach ustalonych przez dziekana Wydziału, zgodnych z regulaminem studiów.
Studenci powtarzający egzamin zobowiązani są do powtórnego uczęszczania na lektorat języka obcego w ostatnim semestrze. Student zgłasza się bezpośrednio do prowadzącego lektora lub ustala właściwą grupę w sekretariacie SJO.
Studenci powtarzający egzamin z języka obcego zobowiązani są do zgłoszenia się do kierownika SJO celem rejestracji, najpóźniej na miesiąc przed planowanym terminem egzaminu.
Zgodnie z § 3 ust. 2b Zarządzenia Nr 1637/2021/2022 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 9 maja 2022 r. student studiów stacjonarnych, który nie zdał egzaminu centralnego z języka obcego w pięciu terminach, na pisemny wniosek dziekana wydziału skierowany do kierownika SJO, w kolejnych terminach może być oceniany zgodnie z § 3 ustęp 2 tego Zarządzenia, tj. wg warunków przewidzianych dla studentów studiów niestacjonarnych.

V. Zwolnienie z egzaminu

Zwolnienie z egzaminu następuje tylko na podstawie pisemnej zgody kierownika SJO.
Katalog certyfikatów uprawniających do zwolnienia z egzaminu lub jego części zawarty jest w załączniku do zarządzenia Nr 1693/2022/2023 Rektora ATH z dnia 12 października 2022 r., a także w zakładce „Zwolnienie z egzaminu”.
Ponadto, podstawą do zwolnienia z egzaminu jest ukończenie studiów I lub II stopnia na kierunku Filologia (poza Filologią polską i klasyczną).
Uznane także mogą zostać egzaminy zdane w toku wcześniejszych studiów, potwierdzone wpisem w indeksie lub suplemencie do dyplomu.
Student ubiegający się o zwolnienie z egzaminu składa podanie do kierownika SJO, dołączając stosowne dokumenty, najpóźniej na początku ostatniego semestru lektoratu.

 

 
free pokerfree poker

Who is online?

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości