Procedury egzaminacyjne

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Egzamin centralny B2/B2+. Procedury egzaminacyjne

1. Daty egzaminu centralnego B2/B2+ pisemnego i ustnego podawane są do wiadomości studentów na początku danego roku akademickiego poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej SJO w zakładce: Daty egzaminów B2/B2+ w roku akademickim...

2. Na dwa tygodnie przed egzaminem pisemnym studenci informowani są o dacie, godzinie oraz audytorium, w którym odbywać się będzie egzamin. Informacja ta przekazywana jest na zajęciach, a także umieszczona na stronie internetowej w zakładce: Harmonogram egzaminów.

3. Na 15 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu rozpoczyna się zajmowanie miejsc w audytoriach.

4. Na egzamin student/ka zgłasza się z dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie (np. dowód osobisty, legitymacja studencka, prawo jazdy).

5. Egzamin trwa 75 min.

6. W uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach możliwe jest wydłużenie czasu trwania egzaminu pisemnego. Odpowiedni wniosek do Kierownika SJO składa zainteresowany/a student/ka najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu.

7. Jeżeli w trakcie egzaminu prowadzący stwierdzi niesamodzielność pracy zdającego lub korzystanie przez niego z niedozwolonych materiałów - student /ka zostaje usunięty z sali i otrzymuje ocenę niedostateczną z egzaminu.

8. Wyniki egzaminu pisemnego podawane są do wiadomości studentów bezpośrednio po sprawdzeniu prac i ustaleniu wyników, poprzez indywidualne ogłoszenie ich zdającym przez prowadzących egzamin.

9. Harmonogram egzaminu ustnego (data, godzina rozpoczęcia egzaminu, audytorium) jest ogłaszany poprzez umieszczenie na stronie internetowej w zakładce: Harmonogram egzaminów w dniu następującym po dniu egzaminu pisemnego.

10. Na egzamin ustny student/ka zgłasza się z dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie (np. dowód osobisty, legitymacja studencka, prawo jazdy), który okazuje komisji na początku egzaminu.

11. Temat prezentacji ustnej zgłaszany jest uprzednio prowadzącemu zajęcia we wskazanym przez niego terminie i jest on wpisany do protokołu egzaminu centralnego.

12. W uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach możliwe jest stosowanie szczególnego trybu zdawania (np. wydłużenie czasu trwania odpowiedzi) i oceniania  egzaminu ustnego. Odpowiedni wniosek do Kierownika SJO składa zainteresowany/a student/ka najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu.

13. Po zakończeniu egzaminu ustnego komisja ogłasza wyniki końcowe zdającym.

14. Po zakończeniu prac wszystkich komisji egzaminacyjnych, przeprowadzających egzamin ustny, prowadzący zajęcia dokonuje wpisu wyniku egzaminu do protokołu elektronicznego.

15. Ocena z egzaminu jest oceną końcową.

16. Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie (kserokopię zwolnienia lekarskiego i jego oryginał do wglądu) należy przedstawić prowadzącemu zajęcia lub bezpośrednio Kierownikowi SJO w terminie 1 tygodnia od daty egzaminu, nie później jednak, niż do ostatniego dnia sesji.

17. W szczególnych przypadkach (np. długi pobyt w szpitalu) istnieje możliwość usprawiedliwienia nieobecności i przywrócenia terminu egzaminu, mimo upłynięcia czasu wskazanego w pkt. 16. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik SJO.

 

Zmieniony ( wtorek, 14 czerwca 2022 17:40 )
 
free pokerfree poker

Who is online?

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości