Procedury egzaminacyjne (egzamin pisemny online)

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Egzamin centralny B2/B2+ (online). Procedury egzaminacyjne w r. ak. 2021/2022 (sesja zimowa)

Egzamin pisemny

1. Student/ka przystępujący do egzaminu centralnego z języków obcych musi posiadać aktywne konto na uczelnianej platformie Moodle. Instrukcja aktywacji konta na platformie Moodle znajduje się na stronie:
https://e-uczelnia.ath.bielsko.pl/login/index.php

2. Daty pisemnego egzaminu centralnego B2/B2+ podawane są do wiadomości studentów na początku danego roku akademickiego poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej SJO w zakładce: Daty egzaminu B2/B2+ w roku akademickim 2021/2022

3. Od 26 do 30 stycznia (egzamin 02.02.2022) i od 26 stycznia do 04 lutego 2022 (egzamin 08.02.2022) student/ka zapisuje się do grupy egzaminacyjnej, posługując się kluczem zapisu (dostępny w zakładce Linki i klucze egzaminacyjne) na stronie SJO.

Uwaga: Klucze zawierają litery różnej wielkości, cyfry i znaki dodatkowe. Klucz potrzebny jest tylko jednorazowo, w momencie zapisu na kurs i nie trzeba go podawać później.

4. Nieuprawnione zapisanie się studenta/studentki do grupy egzaminacyjnej (bez wymaganego zaliczenia) skutkować będzie anulowaniem wyniku egzaminu z oceną niedostateczną.

5. Przed przystąpieniem do egzaminu zalecane jest wykonanie testu próbnego dostępnego po zalogowaniu się do grupy egzaminacyjnej. Wykonanie testu umożliwi zapoznanie się z samą techniką jego wypełniania, nawet jeśli odpowiedzi nie byłyby merytorycznie prawidłowe. Dostęp do egzaminu próbnego nie jest ograniczony czasowo i możliwe są wielokrotne podejścia. Test próbny dostępny będzie od 26 stycznia 2022.

Link do strony kursu zawierającego egzamin próbny (j. angielski):
https://e-uczelnia.ath.bielsko.pl/course/view.php?id=819

Link do strony kursu zawierającego egzamin (j. niemiecki):
https://e-uczelnia.ath.bielsko.pl/course/view.php?id=820

6. W podanej dacie egzaminu i wskazanych widełkach godzinowych student/ka loguje się na swoje konto na platformie Moodle i rozwiązuje test egzaminacyjny. Czas pisania testu liczy się od momentu zalogowania.

7. Egzamin trwa 50 min.

8. W uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach możliwe jest wydłużenie czasu trwania egzaminu pisemnego. Odpowiedni wniosek do Kierownika SJO składa zainteresowany/a student/ka najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu.

9. Po upływie wyznaczonego czasu egzaminu zdający otrzymuje wynik punktowy i procentowy.

Kryteria ocen: patrz zakładki Egzamin centralny B2 / Egzamin centralny B2+

10. Studenci studiów niestacjonarnych, którzy uzyskali z egzaminu 18-30 punktów mogą wnioskować o zastosowanie wobec nich dotychczas obowiązujących zasad, tj. przystąpić do zdawania egzaminu ustnego (w trybie online) - patrz zakładka Procedury egzaminacyjne - egzamin ustny online.

11. Prowadzący zajęcia dokonuje wpisu wyniku egzaminu i oceny końcowej do protokołu elektronicznego.

12. Ocena z egzaminu nie jest oceną końcową.
W ocenie końcowej uwzględniane będą oceny z zaliczeń poszczególnych semestrów zajęć:

dostateczny                      8 - 9* pkt              
dostateczny plus             10-11* pkt  
dobry                              12-13* pkt
dobry plus                            14 pkt
bardzo dobry                        15 pkt

* liczba punktów zależy od sprawności uzyskania zaliczenia: po wielokrotnych poprawkach - niższa wartość punktowa, przy ocenie bez poprawek - wyższa

13. Przy ustalaniu oceny końcowej stosuje się takie same kryteria procentowe i punktowe, jak egzaminu (zakładki Egzamin centralny B2 / Egzamin centralny B2+).

14. Podanie o usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie z załączoną kserokopią/skanem zwolnienia lekarskiego lub innego dokumentu (np. o kwarantannie) uzasadniającego nieobecność, należy przesłać niezwłocznie drogą elektroniczną bezpośrednio kierownikowi SJO w terminie 1 tygodnia od daty egzaminu, nie później jednak, niż do ostatniego dnia sesji.

15. W szczególnych przypadkach (np. długi pobyt w szpitalu, kwarantanna) istnieje możliwość usprawiedliwienia nieobecności i przywrócenia terminu egzaminu, mimo upływu czasu wskazanego w pkt 14. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik SJO.

16. Błędne zapisanie się do grupy lub jego brak, a także niemożliwość zalogowania się na platformę sygnalizuje zdający w czasie rzeczywistym przesyłając informacje mailem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Podanie z uzasadnieniem o przywrócenie terminu pierwszego egzaminu w kolejnym terminie składa zdający mailowo na ten sam adres w dniu następującym po dniu egzaminu. Decyzję w tej sprawie  podejmuje kierownik SJO i komisja egzaminacyjna.

 

Zmieniony ( środa, 26 stycznia 2022 16:14 )
 
free pokerfree poker

Who is online?

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości